สุรินทร์ เขต 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ปี 2560

     

         

      

      

>นายณรงค์  กอสาลี  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งกำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน โดยได้ติดตามในประเด็น โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน,  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน, โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน,  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จากการติดตาม  มีโรงเรียนบางโรง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่สามารถดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียนสามารถนำผลผลิต รายได้มาสนับสนุนแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ และทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยได้ออกนิเทศ ติดตาม ระหว่างวันที่ 3 – 24 กรกฎาคม 2560

// นาถญาณี คำสัตย์  ถ่ายภาพ /ข่าว